مرور رده

روانشناسی

Psychology

ترومای روحی چیست؟

ترومای روحی چیست؟ وی فزود: ضربه به خصوص به سر و اندام حساس بدن به گستردگی صدمه بستگی دارد، بودن یا نبودن تورم در محل وارد آمده، ربطی به جدی…